Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PIJP-LINES Modelbouw en Hobby

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst
tussen M. van der Wal h/o PIJP-LINES Modelbouw en Hobby, hierna te noemen:
“Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te
worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers
van Gebruiker en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de
Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft
het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen
van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de
geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de
geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen

1 Alle aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het product
waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker behoudt zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Wederpartij te herroepen of
daarvan af te wijken.
3 Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de
Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders
aangegeven.
5 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij
wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse
prijsverhogingen doorvoert
6 Mondelinge toezeggingen verbinden Gebruiker slechts nadat deze uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn bevestigd.
7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien
schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij komt tot stand wanneer
Gebruiker een bestelling of opdracht door middel van een schriftelijke
orderbevestiging heeft geaccepteert.
2. Gebruiker behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of
opdrachten niet te accepteren.
3. Is er voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van
bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een
fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke
termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen,
dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
overeenkomst overgaan.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen
niet zal nakomen;
- door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen.
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd
tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, welke daardoor
direct en indirect zijn ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gebruiker op
de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of
ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de Wederpartij een geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert,
dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de
eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan, integraal aan de Wederpartij
in rekening worden gebracht.
6. De weergave van de producten in de online shop van de Gebruiker zijn geen
juridisch bindend aanbod. Alle afbeeldingen en gegevens van producten zijn een
indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding
van de overeenkomst.

Artikel 5. Herroeping

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet
verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de Wederpartij het recht (een deel van)
de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van
reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken
zijn afgeleverd. Indien de Wederpartij na afloop van deze termijn de geleverde
zaken niet aan Gebruiker heeft teruggezonden, is de koop een feit.
2. De Wederpartij is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan
binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij
Gebruiker.
3. De Wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de
zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en
bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de
Wederpartij zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt,
vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Gebruiker er
zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het
volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de Wederpartij
wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor
rekening en risico van de Wederpartij.
5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- diensten waarvan de uitvoering, met toestemming van de Wederpartij, begonnen
is voor de termijn van 14 werkdagen.
- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd,
bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
- de levering van catalogi en tijdschriften.

Artikel 6. Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Gebruiker zal de in de geaccepteerde overeenkomst begrepen bestelling
tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het
bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd,
dan ontvangt de Wederpartij binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht
en heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te
annuleren.
3. Aan de leveringsplicht van de Gebruiker zal, behoudens tegenbewijs, zijn
voldaan zodra de door Gebruiker geleverde zaken een keer aan de Wederpartij zijn
aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,
inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot
levering.

Artikel 7. Overmacht

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid
die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt
nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan een maand, dan is een ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit
de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze
factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden bij afname van producten en/of diensten, op
een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan
is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente
verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke
rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
lopende rente.
4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de
betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten
worden voldaan.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet
op.
6. Nadat de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven
eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met
Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer
als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem
verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij
verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig
verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht
(blijken) te zijn.
6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden
om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden
en die zaken terug te nemen.

Artikel 10. Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen
worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit
artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het
gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te
verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze
voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat
geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren
zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde
werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van
de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de
garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht
worden.
3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2
maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of
partijen anders zijn overeengekomen.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als
gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan,
onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden
wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden
aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te
brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd
dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe als
deze in strijd met de aanwijzingen van de Gebruiker en/of gebruiksaanwijzing op de
verpakking heeft gehandeld of indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is
van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder
begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme
regenval of temperaturen) et cetera.
5. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk
op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de
desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande
zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking
schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is
adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen
een klacht te (doen) onderzoeken.
6. Na goedkeuring door Gebruiker kunnen in gebreke verkerende zaken retour
gezonden worden. Dit dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
7. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet
op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de
overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij
geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard
van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn
voortvloeit.
9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na
retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is,
schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze
van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende
vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de
Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de
eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeef.
10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van
Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt
tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte
onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker
toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of
andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking
niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde
van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker.

Artikel 12. Verjaringstermijn

1. Rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden
rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou
beantwoorden verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker
van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 13. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de
Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij
worden gebracht.

Artikel 14. Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de
oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan
is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen,
dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan,
komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Verkrijgen en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden.
2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die
gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de
uitleg daarvan

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.